MAh hair

Style and hairstyle: Moroz R., Musiychenko N., Parkhomenko I., S. Reksha, Tsegenko J., N. Chernyshov, N. Radovinskaya Makeup: Kovaleva V., Tikhonov A., R. Moroz.